top of page

tình nguyện với chúng tôi

Chúng tôi là một chiến dịch cấp cơ sở, có nghĩa là chúng tôi cần những người tình nguyện như bạn để giúp chúng tôi tiếp cận với các thành viên trong cộng đồng của mình. Hãy đăng ký làm tình nguyện viên với chúng tôi ngay hôm nay và hãy cho cơ sở thấy sức mạnh của la gente thực sự có thể làm được gì! 

Bạn sẽ giúp như thế nào?
bottom of page